Floresteca Logo

Postadres
Floresteca B.V.
Postbus 79131
1070 ND Amsterdam

Bezoekadres
Floresteca B.V.
World Trade Center
Stawinskylaan 825
Tower B, 8th floor
1077 XX  Amsterdam

Internet
Website:
www.floresteca.nl

Algemeen:
info@floresteca.nl

Kvk: 34159844

T +31 (0)20-5224455
F +31 (0)20-5224456
Header afbeelding


Nieuwsbrief 38 Najaar 2016

Ongefundeerde aantijgingen in Nieuwsflash VTP

Deze nieuwsbrief is een reactie op een nieuwsflash van de Vereniging Teak Participanten (VTP) van 27 september 2016. De VTP heeft in haar nieuwsbrief onder andere naar voren gebracht dat zij er van uit gaat dat Floresteca niet van zins is tot uitkering van kapopbrengsten over te gaan. Deze aanname is echter volstrekt onjuist.
VTP roept haar leden op om harde actie te voeren en zo Floresteca te dwingen tot betaling. Die oproep is echter onnodig aangezien er reeds kapopbrengsten gedaan zijn en ook regelmatig zullen volgen nu de eindkappen op gang zijn gebracht.


VTP oproep tot actie is onnodig en buiten proporties

De VTP actie richt zich op de privé-persoon Laurens Brouns, die bestuurder is van Floresteca Holding NV.  De actie bestaat uit wat VTP noemt 'naming and shaming' en behelst onder andere uit een oproep aan de VTP leden om aan Brouns e-mails te sturen met de tekst “Heer LB, waar blijft ons geld?”. Inmiddels heeft Brouns vele e-mails ontvangen. Sommige zijn constructief en opbouwend en distantiëren zich van de VTP. Andere e-mails zijn echter negatief van aard en beschuldigend jegens Brouns. Als gevolg van de onjuiste aannames in de VTP nieuwsbrief zijn er zelfs fysieke bedreigingen aan het adres van Brouns binnengekomen. Hiervan is inmiddels aangifte gedaan.

Uiteraard hebben beleggers het recht om voor hun belangen op te komen. Ook te begrijpen is dat sommige beleggers teleurgesteld zijn in de opbrengsten van hun plantage. Een natuurproduct als teak kent in verschillende omstandigheden en in voortdurende wijzigende markt omstandigheden een grillig verloop van opbrengsten. Dat is niet te voorkomen. Echter dat mag nimmer een reden zijn om een persoon met geweld te dreigen. De vraag is of het bestuur van VTP deze ernstige gevolgen van haar actie heeft beseft.


Antwoord op vragen van participanten

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de VTP hebben veel e-mail zenders gevraagd of Floresteca duidelijkheid over de belegging en de opbrengsten kan geven. Voor zover dat individuele vragen of individuele belegginsposities betreft kan Floresteca daar onmogelijk op ingaan. Floresteca wil zich zeker niet verschuilen achter contracten of regeltjes maar is nu eenmaal gebonden aan de bestaande overeenkomsten en wetgeving, zoals de Wet financieel toezicht (Wft). Daar kan zij niet zomaar van afwijken. Floresteca kan alleen in algemene zin aangeven wat de teak-beleggingsovereenkomst precies inhoudt. Bovendien is het van belang dat participanten op de hoogte kunnen zijn van hun wederpartij in de teak-beleggingsovereenkomst. 

Ook over kapopbrengsten, die ook jaarlijks op onze website gepubliceerd worden, kunnen wij algemene vragen van participanten beantwoorden.


Een kort overzicht van de teak-beleggingsovereenkomst

1.  Bij de teak-beleggingsovereenkomst zijn 3 partijen betrokken, te weten:
  a.  de Belegger,
  b.  de Beheerder van de belegging Stichting Amazon Teak Foundation (ATF) c.q. GoodWood  Investments  BV, en
  c.  de Bewaarder en betaalkantoor Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT).
 
2.  Floresteca SA en Brouns zijn géén directe contractspartij in de overeenkomst met de belegger. 
     Floresteca SA kan contractueel alleen met ATF en SATT zaken afhandelen.
     Zij heeft van de Autoriteit financiele marketen geen vergunning om rechtsreeks met beleggers te handelen.

3.  Floresteca SA verzorgt de plantages en verkoopt het hout tegen de prijzen die dat ‘af plantage’ oplevert.
 
4.  De opbrengst van het teakhout is afhankelijk van de daadwerkelijke oogst en de teakhoutprijzen op 
     enig moment in tijd  en varieert daarom nogal per boerderij.

5.  Op de opbrengst worden de noodzakelijke kosten voor onderhoud, belastingen e.d. ingehouden.

6.  De netto opbrengst wordt door Floresteca SA vervolgens aan SATT uitbetaald.

7.  SATT is verantwoordelijk voor de administratie en uitkering aan de beleggers.

8.  SATT houdt het register bij waaruit blijkt welke belegger recht heeft op de opbrengst van een bepaald 
     perceel. Floresteca heeft daarin geen inzicht.

9.  ATF/GoodWood voert het beheer over de belegging en communiceert met de beleggers.


Voor een makkelijk inzicht geeft onderstaand plaatje de beleggingsovereenkomst en de betaalstroom van de uitkering kapopbrengsten weer:

Advies Commissie beleggers

Samen met een zeer onlangs voor de beleggers samengestelde Advies Commissie werkt Floresteca de juridisch en fiscaal best mogelijke betaalwijze van de kapopbrengsten uit. Misschien moeten de afspraken tussen Floresteca en SATT daarbij aangepast worden aan de huidige Braziliaans wetgeving.  Floresteca heeft echter nooit gesteld dat uitbetalingen onmogelijk blijken vanwege deviesbeperkingen. De VTP stelt dan ook geheel ten onrechte dat Floresteca zich daarachter verschuilt.

De leden van de Advies Commissie zijn heer F. Daarnhouwer, de heer P. Brockhoven en voorzitter de heer P. Hustinx. De heer Hustinx was tevens lid van het VTP bestuur maar heeft zich daar op 26 september jl. uit teruggetrokken, omdat hij niet op de hoogte was van de actie oproep door VTP en het met die aanpak ook in het geheel niet eens was.


Regelmatige uitkeringen oogstopbrengst door Floresteca

VTP suggereert dat Floresteca SA nooit zal uitkeren en dat om die reden door haar leden actie gevoerd moet worden. Feit is echter dat Floresteca reeds kapopbrengsten heeft uitgekeerd en dit ook in de toekomst zal blijven doen.

Daarover kan het volgende worden gezegd:
 • Op de website www.floresteca.nl staan de onafhankelijke accountantsrapporten over de  kapopbrengsten 2009 t/m 2015.
 • Floresteca SA heeft reeds een totaalbedrag van circa 2 miljoen USD aan SATT overgemaakt. SATT in haar functie van betaalkantoor betaald(e) deze opbrengst onder aftrek van administratiekosten door aan de beleggers.
 • Over het jaar 2015 bedraagt de netto opbrengst van eindkappen USD 1,6 miljoen. Deze wordt in de komende maanden uitgekeerd aan SATT nadat in overleg met de Advies Commissie en SATT een gemoderniseerde structuur is neergezet die langdurig en fiscaal goed kan functioneren ten behoeve van de teakbeleggers.
 • Het jaar 2016 is nog niet afgerond maar de opbrengst van eindkappen zal naar verwachting tussen de 2 en 3  miljoen USD bedragen.
 • De kapopbrengsten kunnen en mogen door Floresteca niet rechtstreeks aan beleggers worden uitgekeerd. Op de eerste plaats omdat Floresteca geen administratie van de beleggers heeft. Zij weet niet welke belegger welke aanspraken heeft. Deze administratie berust exclusief bij SATT. En op de tweede plaats omdat voor het uitkeren aan beleggers een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig is. Alleen SATT heeft deze vergunning.

 
Samenvattend:
 
 • De oproep tot actie door de VTP gaat rechtstreeks in tegen het constructieve werk dat de Advies Commissie levert voor de beleggers.
 • Floresteca c.q. Brouns heeft geen rechtstreekse overeenkomst met de ATF/GoodWood beleggers.
 • Floresteca c.q. Brouns heeft geen vergunning van de AFM om diensten of betalingen aan de beleggers te leveren. Zij kunnen dus geen gehoor geven aan de oproep van VTP.
 • Floresteca levert op haar website publiekelijk toegankelijke informatie over de kapopbrengsten.
 • Floresteca heeft 2 miljoen USD aan kapopbrengsten voldaan.
 • De kapopbrengsten over 2015 ad 1,6 mio USD en volgende jaren door Floresteca aan SATT zullen worden gedaan op basis van de best mogelijke juridische en fiscale structuur voor de beleggers.
 • Het betaalkantoor SATT is vervolgens de enige partij die verantwoordelijk is voor betaling van de kapopbrengsten aan de teakbeleggers. Alleen SATT heeft daartoe een vergunning van de AFM.
 • Uitsluitend SATT heeft de administratie om vast te stellen waartoe elke individuele belegger gerechtigd is.

Gezien al deze omstandigheden is het onjuist om de door VTP voorgestelde oproep aan L. Brouns te richten. Deze kán immers helemaal geen geld aan de beleggers uitkeren. Geld van de beleggers bestaat uit kapopbrengsten die door Floresteca aan SATT worden afgedragen. Deze laatste verzorgt de uitkering aan de beleggers.  

Wij hopen dat deze nieuwsbrief bijdraagt aan een beter begrip van de overeenkomsten van teakbeleggingen tussen ATF/SATT/Participant en welke partijen aanspreekpunt zijn. Tevens hopen wij dat de participanten meer inzicht krijgen in de opbrengsten die door Floresteca SA reeds zijn uitgekeerd en nog worden uitgekeerd. Hiertoe staan accountsrapporten Kapopbrengsten ter beschikking op de website www.floresteca.nl en www.omvormingatf.nl Deze rapporten worden elk jaar aangevuld.


© Floresteca 2023 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement