Floresteca Logo

Nieuwsbrief 32 Najaar 2011

De Braziliaanse overheid wil het Internationaal Monetair Fonds (IMF) helpen de schuldencrisis in Europa aan te pakken door het noodfonds financieel te steunen. Dat heeft Guido Mantega, de Braziliaanse minister van Financiën, begin december gezegd na afloop van zijn gesprek met IMF-president Lagarde.

Een concreet bedrag is volgens Mantega nog niet vastgesteld. Dat zal onderdeel zijn van de gesprekken met overheden van andere opkomende economieën, zoals China, India en Rusland. Dan moet echter wel de rol van Brazilië en eventueel andere opkomende landen binnen het IMF groter worden. Mantega constateerde dat de wereldwijde economische crisis zich steeds verder aan het uitbreiden is. De minister is bezorgd over de besmetting van de problemen in de eurozone naar de opkomende markten.

Volgens Lagarde is Brazilië echter beter dan veel andere landen in staat om een mogelijke besmetting te weerstaan. Ook de gesprekken die wereldwijd op hoog niveau worden gevoerd, zijn volgens haar bedoeld om de uitbreidingseffecten van de crisis tegen te gaan.
Bron: Telegraaf, 1 december 2011

De Amerikaanse import van hardhout lijstwerk is sinds mei dit jaar toegenomen. De waarde van de invoer bedroeg USD 20,0 miljoen in juni, een stijging van 17% ten opzichte van de vorige maand. Brazilië verscheepte in juni hardhout lijstwerk ter waarde van USD 7,9 miljoen aan de VS. Dat is een stijging van 59% in vergelijking met het jaar daarvoor terwijl de invoer uit China USD 5,2 miljoen was, een stijging van 1%.


Bron: ITTO, 16 augustus 2011

Het jaar 2011 was een bewogen jaar in de financiële wereld. Over de financiële crisis en de gevolgen voor onze economie is al veel gesproken en is de dagelijkse zorg van politici, bankiers, ondernemers en beleggers. Je kunt geen krant openslaan of een televisie aanzetten zonder dat er wordt gesproken over de financiële crisis, die de wereld zo in haar greep houdt. En wat is nou eigenlijk de invloed van de financiële crisis op Floresteca?

Wat is de status van Floresteca?
Floresteca SA in Mato Grosso, Brazilië beheert een omvangrijk bosbouwareaal van 22.400 hectare met een actuele waarde van USD 767 miljoen en is daarmee de grootste particuliere FSC-gecertificeerde teakplantage onderneming ter wereld. Floresteca SA is na 18 jaar planten en voorbereiding klaar voor de toekomst. De komende twee decennia zal naar verwachting meer dan 5,6 miljoen kubieke meter teakhout worden geoogst en verkocht. De omzetverwachting van dit enorme volume hout bedraagt circa USD 3,8 miljard. Het bosbouwbedrijf van Floresteca is nagenoeg zelffinancierend voor wat betreft de operationele kosten.

In Nederland heeft de financiële crisis een negatieve invloed op de bedrijfsvoering gehad. Floresteca BV in Amsterdam heeft de laatste jaren de bedrijfsactiviteiten gefinancierd door de uitgifte van bedrijfsobligaties en verkoop van plantageprojecten. Voor de lange termijn obligaties zijn er geen directe gevolgen maar voor de obligaties met korte looptijden heeft de crisis wel degelijk een negatieve invloed gehad. De beschikbare liquiditeit is uit balans geraakt waardoor de korte termijn obligaties (nog) niet afgelost konden en kunnen worden. De solvabiliteit van Floresteca is nog steeds ruim voldoende zodat Floresteca de obligatiehouders gerust kan stellen dat de obligaties op termijn betaald kunnen worden.

Om dit te bereiken exploiteert Floresteca de projecten op de langere termijn. Ook tracht Floresteca de eigen teakplantageprojecten aan beleggingsmaatschappijen te verkopen met als doel netto omzet te creëren en deze inkomsten te gebruiken voor het aflossen van de korte termijn obligaties. Verder in deze nieuwsbrief leest u meer informatie over het Plantageprojecten Verkoop Plan en de succesvolle opstart van het gespecialiseerde en beleggingsfonds LFP Prime SICAV_SIF S.A. - Global Forestry Growth Fund in Luxemburg.Bosbouw Activa onder Management van Floresteca:

1 Waar in deze nieuwsbrief de waardes van de beleggingen (per investeerdersgroep) worden weergegeven, zijn deze berekend middels het Netto Contante Waarde systeem, waarbij toekomstige verwachte kasstromen contant zijn gemaakt tegen een rekenrente van 11%. De variabelen die in dat model gebruikt worden zijn onder andere a) groeicijfers per plantage b) oogst in m3 per segment diameter klasse c) prijzen per diameter klasse d) inflatie e) prijsstijgingen f) wisselkoersen. Gezien de veelheid aan variabelen en de lange looptijd van de projecten tot aan eindkap, en de daarmee gepaard gaande inschattingen, zullen de daadwerkelijke opbrengsten afwijken van het model.

a) de bosbouwactiviteiten in Brazilië:
Floresteca SA in Brazilië is verantwoordelijk voor het bosbouwmanagement en het oogsten en verkopen van het teakhout. De bosbouw-onderneming ontwikkelt zich voorspoedig. Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het bosbouwbedrijf. Er is vanuit de kopersmarkten een toenemende vraag naar FSC-gecertificeerd plantagehout. De onderneming draait op operationeel niveau bijna break-even door de inkomsten uit dunningshout. De totale kapopbrengsten die over de afgelopen jaren is uitgekeerd aan de investeerders is dan ook opgelopen tot bijna EUR 2 miljoen.

b) de financieringsactiviteiten in Nederland:
Floresteca BV in Amsterdam is verantwoordelijk voor investor relations, de financiering en het betalen van rente en aflossing van de bedrijfsobligaties. De positieve solvabiliteit van de Floresteca groep is een geruststelling voor alle Floresteca obligatiehouders.


Toch heeft de financiële crisis gevolgen voor de tijdige betaling van aflossingen en rente op de obligaties. Een aanpassing van de obligatievoorwaarden c.q. betaaltermijnen is daarom noodzakelijk om de continuïteit van Floresteca en daarmee de zekerheid voor de obligatiehouders te waarborgen. Floresteca is in staat aan haar verplichtingen te voldoen, maar zal de betaling van aflossing en rente in evenwicht moeten brengen met de oogstopbrengsten de netto omzet die zij realiseert met de verkoop van plantageprojecten en de verkoop van beleggingen aan de financiële markten.

Vooruitzichten bosbouwexploitatie Floresteca in Brazilië
Gezien de lange termijn planning (momenteel projecteren wij onze plantageprojecten tot en met 2032) die bij bosbouw hoort is het niet opportuun om de strategische aannames voor de verwachte opbrengsten aan te passen naar aanleiding van wat wellicht (en hopelijk) een tijdelijke crisis zal zijn.

De constante biologische groei van het teakhout en de stabiele ontwikkeling van de internationale houtprijzen bieden onverkort het vooruitzicht op een aantrekkelijk lange termijn rendement. De financiële crisis is in die zin voor de bosbouwexploitatie niet van directe invloed op de financiële projecties.

De financiële crisis heeft echter wel invloed op de actuele opbrengsten en op de actuele operationele kosten. Sinds de financiële crisis in 2008 daalde de prijs van het jonge teakhout met circa 30%. In tegenstelling tot Europa en Amerika is de economie in Brazilië en Azië gedurende de crisis tegen de stroom in aanzienlijk sterker geworden. Prijzen voor relatief jong teakhout, dat vooral naar Azië wordt geëxporteerd, klimmen daarom naar verwachting binnenkort weer naar het niveau van voor 2008.

Het oudere hout bleef op een redelijk stabiel prijsniveau. De belangrijke afzetmarkten voor het oudere plantagehout liggen eveneens vooral in Azië. Ervan uitgaande dat de positieve economische ontwikkeling en trends van de Aziatische markten, waar meer dan 1/3 van de wereldbevolking woont, zich voortzet, verwacht Floresteca dat er de komende decennia een substantiële prijsstijging van het schaarse teakhout mogelijk zal zijn.

Zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen ontwikkelt ook de economie van Brazilië zich ijzersterk. Gunstig is dat er hierdoor in de toekomst een grotere binnenlandse vraag naar FSC-gecertificeerd teakhout kan ontstaan. Een nadeel van deze economische groei is echter een hogere koers van de Braziliaanse munt de Real en onder andere daardoor hogere transportkosten naar de exporthavens.

Financieringsperspectief van Floresteca
Het huidige instabiele en ongunstige financiële klimaat in Europa wordt door Floresteca BV Amsterdam veel directer gevoeld dan door onze bosbouwonderneming in Brazilië. Het hoeft geen betoog dat in de huidige financiële crisis het zeer moeizaam is nieuwe financiering aan te trekken. Zowel de institutionele- als de particuliere markten zijn uiterst voorzichtig en terughoudend. Banken (Dexia) en zelfs landen (Griekenland, Italië) verkeren in grote financiële moeilijkheden, aandelen koersen zijn scherp gedaald en volatiel, huizenprijzen zijn gedaald en de Europese Unie moet alle zeilen bijzetten om de Euro en de Europese Unie te redden. Al met al geen markt en omstandigheden waarin het eenvoudig is de bosbouwprojecten van Floresteca in Brazilië liquide te maken of herfinanciering van de obligatieportefeuille te vinden. Vanwege de economische crisis is er per eind 2011 een achterstand in betalingen van aflossingen en rente ontstaan van circa EUR 18 miljoen.

Aflossing van obligatieleningen
In het verleden heeft Floresteca, ter financiering van de aankoop en expansie van de plantages en opbrengstrechten, korte- en lange termijn obligatieleningen uitgeschreven. Hierop is reeds een totaal bedrag van EUR 23 miljoen afgelost.

Een geforceerde, voortijdige of verkoop van de bosbouwactiva van Floresteca zou een zeer negatief effect hebben op de opbrengst van deze activa en zou de solvabiliteit en continuïteit van het bosbouwmanagement in gevaar brengen. De opbrengst zou in dit geval waarschijnlijk lager zijn dan de totale schulden. Dit is beslist niet in het belang van de obligatiehouders van Floresteca. Voor de langere termijn geldt dat plantagebouw een lange adem, grote deskundigheid en bestendige en langdurige relaties met internationale houtafnemers vergt. Een goede opbrengst kan alleen dan gerealiseerd worden indien de continuïteit van de bosbouwactiviteiten in Brazilië is gewaarborgd. Dat is dan ook de hoogste prioriteit van Floresteca: de continuïteit van de bosbouwoperatie in Brazilië. Alleen met voortdurende zorg en aandacht kunnen de plantages tot een maximale exploitatieopbrengst worden gebracht en daarmee de betalingen aan de obligatiehouders veilig stellen. Uit deze exploitatieopbrengsten worden immers de verplichtingen aan obligatiehouders voldaan mocht de verkoop van plantageprojecten
onverhoopt niet slagen.

In de onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de cumulatieve ontwikkeling van kapopbrengsten ten opzichte van de cumulatieve obligatieverplichtingen.

Oogstopbrengsten
Het meest behoudend scenario is dat de aflossingen die Floresteca aan de obligatiehouders dient te voldoen zal worden betaald door te wachten op de opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden door de eigen bomen uit te kappen. Op basis van de huidige gegevens schatten wij de kasstroom, voortvloeiend uit de oogst van de momenteel in bezit van Floresteca zijnde teakbomen, in op totaal EUR 1,12 miljard.

2 De omrekenkoers van de euro versus de dollar zijn in deze gehele nieuwsbrief berekend op basis van een koers van 1,35 EUR/USD.
De netto contante waarde van de huidige obligatieverplichtingen is EUR 145 miljoen. Omdat diverse obligatieproducten geen tussentijdse rente uitkeren doch alleen gecumuleerde rente aan het einde van de looptijd, bedraagt de totale nominale betalingen op de obligaties EUR 277 miljoen. De verhouding van de verwachte kasstromen van EUR 1,1 miljard uit plantages die Floresteca in eigen bezit heeft, versus de aflossingsverplichting van EUR 277 miljoen van de huidige verplichtingen, betekent een positief saldo van EUR 820 miljoen.Plantageprojecten Verkoop Plan
Daarnaast zullen de leningen worden afgelost door verkoop van de eigen Floresteca plantageprojecten aan beleggingsmaatschappijen. De huidige waarde en verkoopprijs van deze plantageprojecten die Floresteca in portefeuille heeft wordt berekend aan de hand van een waarderingsmodel dat extern is beoordeeld door het gerenommeerde bosbouw expert bureau Pöyry Tecnologia Ltda in Brazilië. Deze hectares vertegenwoordigen per 31 december 2011 een waarde van USD 291 miljoen (= EUR 216 miljoen). De waarde van de Floresteca portefeuille stijgt jaarlijks met 11%.

Het Plantageprojecten Verkoop Plan van Floresteca voorziet in een structurele en gefaseerde verkoop van de Floresteca plantageprojecten aan beleggingsmaatschappijen waarbij het doel is netto omzet te maken die gebruikt wordt voor de noodzakelijke operationele kosten en voor het aflossen van de obligaties.

Tot en met maart 2010 heeft Floresteca omzet gerealiseerd door verkopen aan het gespecialiseerde bosbouwbeleggingsfonds QUADRIS Environmental Forestry Fund PCC PLC (Quadris). Dit fonds heeft zich vooral op de Engelse markt gericht. Bij het huidige fondsvolume van USD 133 miljoen consolideert Quadris echter haar positie. Quadris koopt op dit moment geen nieuwe plantages bij Floresteca in.

Een recent voorbeeld van een nieuw duurzaam beleggingsfonds dat zich op de Europese markten richt is het Global Forestry Growth Fund LFP PRIME SICAV – SIF S.A. (verder: GFGF). Dit in Luxemburg gevestigde beleggingsfonds legt zich toe op het aanbieden aan beleggers van alternatieve, duurzaam en sociaal verantwoorde bosbouwbeleggingen, die niet aan het sentiment van de aandelenbeurzen zijn verbonden.

GFGF is medio 2011 van start gegaan en laat nu al veelbelovende resultaten zien. Omdat het volledig gereguleerde fonds zich vanuit Luxemburg op de internationale, professionele financiële markten kan richten heeft dit beleggingsfonds via vermogens-beheerders, verzekeringsmaatschappijen en institutionele partijen een groot en internationaal bereik onder potentiële aandeelhouders. De promotie van GFGF vindt momenteel plaats in zes talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Zweeds en Spaans en in diverse Europese landen.

Het huidige financiële klimaat biedt aan dit fonds een uitstekende mogelijkheid zich in positieve zin te onderscheiden. Zij beleggen immers in hardhout, een stabiel presterende grondstof. Bomen groeien ook in crisis tijd!

Aanpassen obligatievoorwaarden aan kasstromen
De kasstromen die op langere termijn worden verwacht uit het oogsten en verkopen van het teakhout lopen niet gelijk met de korte termijn aflossingen van de Floresteca obligatieprogramma’s.

Het verkopen van plantageprojecten aan beleggingsinstellingen onder het Plantageprojecten Verkoop Plan blijft echter een conjunctuurgevoelige en moeilijk te plannen activiteit. De regelmaat waarmee verkopen en dus liquiditeiten gerealiseerd kunnen worden is door Floresteca niet af te dwingen en in de huidige instabiele financiële markten niet te voorspellen. In het Informatiememorandum heeft Floresteca dan ook als voornaamste risico voor de obligatiehouder genoemd het feit dat Floresteca op de vervaldatum van de obligaties niet, niet volledig of niet tijdig het aflossingsbedrag kan voldoen. Met name door de invloed van de financiële crisis doet deze situatie zich nu helaas voor.

Gezien de gezonde financiële basis en de positieve solvabiliteit van Floresteca is de verwachting gerechtvaardigd dat op termijn alle verplichtingen van aflossingen en (eventueel aangepaste) rentes kunnen worden nagekomen.
Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en het Plantageprojecten Verkoop Plan door te voeren is het echter noodzakelijk om binnenkort aan de obligatiehouders een voorstel tot wijziging van de obligatievoorwaarden voor te leggen. In beginsel gaat het er dan om dat aflossingen en rente niet op de vervaldatum worden betaald zoals die in het Informatie Memorandum is genoemd maar in de pas moeten lopen met de netto inkomsten die Floresteca realiseert uit enerzijds de houtkap en anderzijds de verkoop van plantageprojecten aan beleggingsinstellingen.
De onderpanden die aan de obligatiehouders zijn verstrekt worden daarbij in overleg met de obligatiehouders ten gunste van hen te gelde gemaakt. Met een gefaseerde verkoop van de plantageprojecten zal ervoor worden gezorgd dat Floresteca voldoende liquiditeit aanhoudt ten behoeve van de noodzakelijke continuïteit van de onderneming en zullen de (op enig moment vervallen) obligaties worden afgelost, gelijk aan het tempo van de gerealiseerde netto omzet.

Uiterlijk per 31 maart 2012 zal Floresteca een concreet financieel voorstel presenteren aan alle obligatiehouders. In dit plan van aanpak zullen alle relevante financiële en juridische aspecten aan bod komen en als formeel voorstel worden gepresenteerd aan alle obligatiehouders.• Waarde plantages Floresteca heden USD 291 / EUR 216 miljoen
• Totale obligatieschuld per 31 december 2011: USD 196 / EUR 145 miljoen
• Vervallen obligaties per 31 december 2011: EUR 18 miljoen
• Waarde plantages en verwachte kapopbrengsten dekt de schulden en aflossingsverplichtingen
• Verkoop plantages aan beleggingsfondsen gefaseerd en marktafhankelijk
• Korte termijn scenario: Verkoop Florestecaplantagesprojecten aan beleggingsfondsen ten behoeve van   betaling op obligatieleningen
• Wijziging obligatievoorwaarden / aflossingstempo noodzakelijk
• Aflossing en rente obligaties in pas met daadwerkelijke omzet
• Formeel voorstel aan obligatiehouders uiterlijk per 31 maart 2012

Het project van onze Foundation blijft hoge ogen gooien. Inmiddels zijn meerdere studenten afgestudeerd en nog altijd is het animo om deel te nemen groot. De kinderen die mee hebben mogen doen beschrijven het project als inspirerend en leerzaam en kijken terug op een leuke en interessante tijd. De Foundation blijft zich volop inzetten voor dit geslaagde project.

14-11-2011

Recenter nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2022 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement