Floresteca Logo

Nieuwsbrief 33 Najaar 2012

Floresteca heeft afgelopen maanden aan haar obligatiehouders een voorstel gestuurd voor een noodzakelijk geachte wijziging van de bestaande obligatie-voorwaarden. Graag leggen wij u het voorstel in het kort uit. Wij vertellen u graag over de persoonlijke webpagina voor Obligatiehouders en een muziek optreden van kinderen die door de Floresteca Foundation een mooie kans kregen.

In dit nummer:
 • Succesvolle wijziging obligatievoorwaarden
 • Floresteca webportal: een persoonlijke pagina voor obligatiehouders
 • OLAT Teak congres in Mato Grosso
 • Floresteca Foundation


Succesvolle wijziging obligatievoorwaarden:

Floresteca BV heeft afgelopen maanden aan haar obligatiehouders een voorstel gestuurd om te komen tot een noodzakelijk geachte wijziging van de bestaande obligatievoorwaarden. De huidige marktomstandigheden maken het zeer moeilijk financiering aan te trekken en/of teakbomen aan beleggingsinstellingen te verkopen. De bezittingen van Floresteca BV zijn voldoende om alle obligatieschulden te voldoen. Alleen blijkt er meer tijd voor nodig te zijn om de teakbomen ten gelde te maken en zo tot aflossing van de obligaties te komen. Een gedwongen executieverkoop van de bomen is geen optie, aangezien dat met deze illiquide activa te weinig zou opbrengen. Het is derhalve in het belang van de continuïteit van de onderneming, en daarmee in het belang van de obligatiehouders, om de bosbouwbezittingen stapsgewijs tegen de best mogelijke prijs te kunnen verkopen.

Een wijziging van de obligatievoorwaarden is alleen mogelijk met instemming van de obligatiehouders. Om de aard van de wijziging en de voor- en nadelen ervan goed uit te leggen, is er een Informatie Memorandum opgesteld. Alle obligatiehouders hebben dit ontvangen samen met een formulier Akkoordverklaring.

De wijziging heeft betrekking op obligaties met een tegenwaarde van circa Euro 100 miljoen. Inmiddels heeft een meerderheid van de obligatiehouders zich reeds akkoord verklaard.


Dit betekent dat obligatiehouders ter waarde van ruim Euro 50 miljoen akkoord zijn met deze wijziging.  Dit is een enorme steun in de rug om de voortgang van Floresteca te waarborgen en daarmee op termijn alle obligaties volledig af te lossen.

De helft van de deelnemers heeft de Akkoordverklaring nog niet geretourneerd. Het wijzigingsvoorstel heeft vele facetten die een toelichting voor veel deelnemers wenselijk maken. Daarom worden alle 800 deelnemers persoonlijk voorgelicht via telefoon, gesprekken op locatie of op ons kantoor. Wij streven ernaar dat de overige deelnemers zich de komende maanden akkoord zullen verklaren met het Wijzigingsvoorstel.Het Voorstel tot Wijziging in een notendop:
 
Herziening obligatievoorwaarden
 • Koppeling van de daadwerkelijke inkomstenstroom Floresteca BV aan de uitbetaling aan obligatiehouders
 • Het rentepercentage voor de obligatiehouders blijft gelijk maar wordt voortaan enkelvoudig berekend

 Structurering verkoopmogelijkheden
 • Teakbomen die nu in onderpand zijn bij individuele obligatiehouders worden ingebracht in de Stichting Onderpanden Floresteca
 • Deze stichting houdt vervolgens een onderpand aan ten behoeve van alle obligatiehouders gezamenlijk
 • Floresteca vult het totale onderpand aan tot 110% ook ten behoeve van obligatiehouders die momenteel geen onderpand hebben
 • Structurering middels een collectiviteit is o.a. nodig om een breed aanbod aan opkopende beleggingsinstellingen te kunnen doen
 • Uit deze Stichting Onderpanden Floresteca wordt verkocht aan beleggingsinstellingen
 • De opbrengst uit deze verkopen, via de Stichting Onderpanden Floresteca,wordt gebruikt om kosten te betalen en de Obligatiehouders naar evenredigheid te betalen
 • Indien onverhoopt niet alle hectares uit de onderpanden (tijdig) worden verkocht ontvangt deze stichting de kapopbrengsten ten behoeve van de Obligatiehouders
 • Opbrengsten van verkoop en/of kapopbrengsten worden gebruikt voor betaling aan Obligatiehouder

Transparante communicatie
 •  De Stichting Obligatiehouders is het centrale overleg
 • orgaan tussen Floresteca B.V. en Obligatiehouders
 • Deze stichting houdt toezicht en rapporteert aan de obligatiehouders
 • Het bestuur bestaat uit Obligatiehouders
 • Floresteca rapporteert via een persoonlijke website inlogcode per deelnemer over zijn/haar individuele ontwikkeling van de obligatie
 • Elke deelnemer kan daarbij te allen tijde zijn hoofdsom, rente en ontvangen bedragen inzien

Betaling aan obligatiehouders
 • Floresteca heeft eigen teakopstanden van ca. 7.000 ha
 • Hiervan zijn ca. 4.500 in onderpand bij obligatiehouders
 • Waarde eigen teakopstanden (incl. onderpanden) is ca. Euro 185 miljoen.
 • Floresteca verkoopt deze teakopstanden zoveel mogelijk aan beleggingsfondsen
 • Bij verkoop en betaling neemt het collectief onderpand naar evenredigheid af, zodat onderpand en obligatieschuld altijd met elkaar in balans zijn
 • Na herziening van de obligatievoorwaarden kan onderzocht worden of Floresteca middels aandelenuitgifte of nieuwe leningen extra liquiditeit ten behoeve van de Obligatiehouders kan genereren.
 • Randvoorwaarde daarbij is een afgeronde herziening obligatievoorwaarden, een versterkte balans en meer marktconforme rente kosten (vandaar de enkelvoudige rente)
 • De opbrengsten dekken de noodzakelijke kosten af
 • Al het overige wordt aan de obligatiehouders uitgekeerd totdat zij volledig zijn afgelost en rente hebben ontvangenActie op korte termijn:
 
Nu er voldoende zicht is op een succesvolle herstructurering zijn de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland en de Stichting Onderpanden Floresteca inmiddels opgericht per 4 december 2012. Deze statuten zijn op de website van Floresteca gepubliceerd. De Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland vertegenwoordigd de belangen van de Obligatiehouders en treedt op als overlegorgaan tussen Obligatiehouders en Floresteca BV. De Stichting Onderpanden Floresteca houdt een collectief pandrecht op bepaalde certificaten teakhout ten behoeve van de deelnemende Obligatiehouders. De verkoopopbrengsten en/of de kapopbrengsten van deze certificaten dienen ter aflossing van de Obligaties.

Onder de obligatiehouders hebben zich inmiddels een aantal vrijwilligers opgegeven om zitting te nemen in het bestuur van beide stichtingen. U kunt zich hiervoor nog steeds opgeven.

Uit de aanmeldingen zal in overleg een selectie worden gemaakt van 2 obligatiehouders die naast Floresteca BV deelnemen in het bestuur van de Stichting Onderpanden Floresteca en 3 obligatiehouders die deelnemen in het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland.

Tevens zal in januari een eerste uitkering aan de deelnemers plaatsvinden. Over de hoogte van de uitkering kunnen wij u in januari informeren aangezien dit afhankelijk is van te maken omzet. De Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland zal volledige inzage hebben in de verdeelsleutel van de opbrengsten en de uitkeringen.Floresteca web portal: een persoonlijke pagina voor Obligatiehouders:

Voor de Obligatiehouders is er sinds november een persoonlijke pagina op onze internet site toegankelijk. Met een unieke inlogcode kan elke obligatiehouder inzage krijgen in zijn persoonlijke situatie en de algemene gegevens onder het hoofdstuk “Mijn Account”.

Op de pagina “Algemene Informatie” treft u de Jaarrekeningen, het Pöyry Waarderingsrapport en de Informatie Memoranda van de verschillende obligaties aan.

 
De pagina “Mijn producten” geeft een overzicht van het actuele saldo van de vordering(en) per product op- gebouwd uit de Uitstaande Hoofdsom, Initiële Rendements-verplichtingen en de opgebouwde rente vanaf de herstructureringsdatum. De definities van deze elementen kunt u vinden in het Informatie Memorandum van Juni 2012 en op de website onder de i button. Het historisch overzicht zal inzicht geven in de betalingen die door u zijn ontvangen per datum en fungeren als rekening overzicht.

Het wijzigen van uw persoonlijke gegevens kan op de pagina “Mijn Gegevens”.OLAT Teak congress in Mato Grosso & Floresteca Foundation:

De TEAK Organisatie van Latijns America (OLAT, in het Portugees) is een internationaal initiatief waarbij 15 landen betrokken zijn, waaronder Mexico en Brazilië. De organisatie vertegenwoordigt bijna 140 duizend hectare aan teakplantages in Latijns Amerika. De focus is gericht op het beheer van teak plantages, het verbeteren van de concurrentiepositie en de aantrekkingskracht van de sector in het algemeen.

Op 12 november organiseerde OLAT een congres in Cuiabá, in Mato Grosso, Brazilië om gecertificeerd teakhout en teakhoutenproducten uit Latijns Amerika te promoten op mondiaal niveau. Tevens was het congres gericht op het delen van kennis van vernieuwende bosbouwtechnieken. Verschillende bestuurders van Floresteca SA, waren sprekers op het congress.Een groep kinderen van de Floresteca Foundation die in de buurt van Clarinópolis wonen en muziekles krijgen, hebben wekenlang intensief geoefend voor iets heel speciaals. Floresteca gaf de jonge muzikanten namelijk de kans om het nationale Braziliaanse volkslied te spelen bij de opening van het OLAT congres.

De kinderen vonden het een grote eer en speelden het stuk met veel enthousiasme en muzikaliteit. De feestelijke opvoering zorgde voor een prachtige opening van het congres.
14-11-2012

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?


© Floresteca 2022 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement