Floresteca Logo

Nieuwsbrief 34 Najaar 2013


Inleiding:

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie over Floresteca en over de plantages welke door haar in Brazilië worden onderhouden en geëxploiteerd. Met ingang van dit nummer zal de Nieuwsbrief alleen nog digitaal worden uitgebracht. Hiermee kunnen wij u meer frequent van dienst zijn. Voor obligatiehouders die geen internet hebben wordt op verzoek een gedrukte versie toegestuurd. De website van Floresteca wordt regelmatig van nieuws voorzien. Dit geldt voor de algemene tekst, maar ook voor de individuele informatie die u via uw inlogcode kunt inzien. Wij bevelen u aan dat u onze website regelmatig raadpleegt.

Floresteca heeft het afgelopen half jaar veel werk verzet op de plantages. Ook op het vlak van rapportage, website en herstructurering van Obligatievoorwaarden is er veel gebeurd. Tot slot is er nog goed nieuws te melden over het goede doel van de Floresteca Foundation. Wij vertellen u er graag over.


Beheerd vermogen Floresteca Brazilië ( > 1 miljard USD):

Floresteca beheert momenteel ruim 24.000 hectare teakaanplanten in de deelstaat Mato Grosso, Brazilië. Deze aanplant is geleidelijk opgebouwd sinds 1994. De voorraad teakhout in het veld bedraagt circa 1.200.000 kubieke meter (meting eind 2012) en zal nog groeien.

De financiering van de plantages heeft plaatsgevonden middels lokale Braziliaanse financieringen en investeringen door of namens Europese Investeerders middels ATF, GoodWood, Quadris, Global Forest Growth Fund en Floresteca  Obligatiehouders.

Het gerenommeerde bosbouw- kundig bureau Pöyry Silviconsult uit Sao Paulo heeft aanvang 2013 een review uitgevoerd op het waarderingsmodel van de plantages van Floresteca. Op basis van het midden prijsgroei scenario kunnen op basis van dit model aan de plantages de volgende huidige waardes worden toegekend, bij een discontorente variërend van 0 tot 13 %


 

Bron: Pöyry Silviconsult

 
Er zijn 3 productieklasses, ingedeeld op basis van de gemiddelde hoogte van de beste bomen (dominant height). De bomen in klasse III hebben gemiddeld een lengte van 12 meter, klasse II 18 meter en in klasse I 24 meter. In een grafiek is dat als volgt weer te geven:
 

 

De totale waarde van de plantages bedraagt daarmee bij een rekenrente van 9% per 1 januari 2013 ruim 1,3 miljard dollar. De totale verwachte cashflow uit de gehele cyclus van de plantages bedraagt ruim 5 miljard dollar.

Bovengenoemde waardes en kasstromen zijn gebaseerd op een rekenmodel dat gebruik maakt van aannames ten aanzien van houtvolumes, kosten, prijzen, inflatiepercentages en koersontwikkelingen. De werkelijke uitkomsten kunnen derhalve afwijken van de verwachtingen met name door het lange termijn karakter van het project.

Het eigendom van de plantages is als volgt verdeeld:


Integrale keten:

Naar onze mening kan alleen een integrale dienstverlening binnen de bosbouwketen, van kwekerij tot groothandel, leiden tot het beste  rendement voor het teakhout uit Mato Grosso, Brazilië. Er is daarom de laatste jaren hard gewerkt aan het opzetten en onderhouden van een internationaal verkoop- en distributienetwerk en het verzagen van hout. Naast de mondiale markt wordt onderzocht of de lokale Braziliaanse markt teakhout  kan opnemen. Het proces van teakproductie en  verkoop kent een aantal verschillende gespecialiseerde activiteiten. In het kort zijn die als volgt te schetsen.

Productie van de stekken. Hiervoor heeft Floresteca zeer vooruitstrevende bosbouw biotechnologie ontwikkeld via haar bedrijf Bioteca. Uit de hele wereld zijn de best beschikbare bomen bij elkaar gebracht in onze kwekerij. Door te pionieren met reproductie, kruising en propagatie is de genetische basis van onze stekken zeer verbeterd. Dit geeft met name voor onze jongere plantages een bewezen verbetering van de houtproductie. De bomen zijn bovendien rechter van stam, meer uniform en resistenter. Het resultaat is een betere kwaliteit hout, hogere productiviteit en lagere handelingskosten.

Grondselectie en grondbewerking. Alvorens de stekken uit te zetten worden de plantages geselecteerd op grondkwaliteit, ligging ten opzichte van de dorpen waar de werknemers vandaan komen, natuurlijke drainage en aanwezigheid van natuurreservaten. De toegenomen kennis en ervaring van Floresteca over de laatste 20 jaren heeft ertoe geleid dat de productie van jongere plantages significant beter is dan oudere plantages.

Onderhoud. De plantages worden onderhouden door een gespecialiseerd team van medewerkers. Zij onderhouden de wegen, bruggen, (af)wateringsystemen, en snoeien de bomen op gezette tijden. Daarnaast wordt zorgvuldig geselecteerd welke bomen de ‘blijvers’ en de ‘wijkers’ zijn. De wijkers zijn de bomen die door dunningen worden verwijderd om de blijvers, ook wel toekomstbomen genoemd, de kans te geven tot volle wasdom te komen. Dunningen zijn in die zin een onderhoudsactiviteit. Gedurende de hele groeicyclus wordt meer dan 80% van de bomen door dunning verwijderd. Slechts 120 tot 180 bomen blijven per hectare over voor de eindkap.

Oogsten. Het oogsten gebeurt voor de kleinere stammen handmatig en de grotere bomen worden machinaal geoogst. Daarvoor zet Floresteca gespecialiseerde machines in zoals  Timberjacks. De geoogste bomen worden naar depots aan de rand van de plantages gebracht (‘Road Side’) .
   

  ( Oogstmachine )                                                  ( Roadside )

Transport, verwerking, logistiek en verkoop. De prijs die investeerders hebben betaald voor een belegging in teakbomen dekt alle kosten af van het opkweken van de bomen tot aan de oogst. Daarna wordt  het hout verkocht. Hiervoor zijn in beginsel twee hoofdmogelijkheden.  Het hout wordt geleverd  ‘Road Side’,  hetgeen betekent dat de koper zelf het transport en logistiek naar zijn thuismarkt regelt. Een Indiase koper is in dat geval bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk om vrachtauto’s, containers, exportdocument etc. te regelen. Een andere mogelijkheid is het hout te verkopen op basis van  Cost Insurance Freight (‘CIF’). In dat geval neemt Floresteca alle transport en dergelijke tot in een van de havens in India voor haar rekening. Gezien de geïsoleerde ligging van de Floresteca plantages en de afstand tot de kust van gemiddeld 2.000 km geeft een verkoop op C.I.F. basis het beste resultaat. Door deze aanpak vergroot bovendien de kans op een structurele afzet i.p.v. éénmalige leveringen. Floresteca heeft daarom flink geïnvesteerd in de zogenaamde verticale integratie. Dat wil zeggen dat we op de eerste plaats een zagerij hebben opgezet om de bomen te kantrechten (de bast eraf snijden) of tot balken en planken te verzagen. Hierdoor wordt alleen het bruikbare deel van de boom geëxporteerd waardoor de transportkosten afnemen en neemt het marktpotentieel van kopers toe.

 (Transport route, Mato Grosso naar Port Paranaqua)

Momenteel worden er jaarlijks tussen de 500 en 1.000 containers hout verscheept richting Azië. Door deze volumes te bundelen kan Floresteca voortdurend scherp onderhandelen op transportprijzen. Zowel in Brazilië waar het vervoer per truck plaatsvindt, als internationaal voor wat betreft het zeetransport.

Logistieke zaken zoals transportpapieren, overslag, douane, export, accijnzen en dergelijke worden eveneens door Floresteca verzorgd. In de haven van aankomst in India, zoals bijvoorbeeld Mumbai en Chennai, controleren medewerkers van Floresteca de ontvangst van de vracht, het verbreken van de zegels op de containers en de levering aan de kopers.
Floresteca besteedt bovendien veel aandacht aan het opbouwen en onderhouden van een klantennetwerk in met name India aangezien men daar in de bouw veel dunnings (kleine diameter) teakhout gebruikt. Ons verkoopteam heeft bijna dagelijks contact met de Aziatische markt. Minimaal 2 keer per jaar vindt er een klantenbezoek in Azië plaats.
 
De traditionele markt voor teakhout zit met name in Azië. De regionale markt in Zuid-Amerika voor teakhout is momenteel nog klein. Gezien de toenemende welvaart verwachten wij op lange termijn hier echter grote kansen. Zuid-Amerika en Brazilië kennen een lange traditie van winning van tropisch hardhout uit het Amazonegebied. Door overexploitatie en druk van internationale milieuorganisaties neemt de aanvoer van hout uit het Amazonewoud gestaag af. Het duurzaam geteelde teakhout van Floresteca is daarvoor een uitstekend alternatief. De houtmarkt is echter zeer conservatief. Het bekendmaken van de voordelen van teakhout op de Zuid-Amerikaanse markten is een meerjarig proces. Floresteca investeert ook hier in de toekomst.

De beleggingscontracten van Floresteca, voorzien in een verkoop Road Side. Die opbrengst minus overeengekomen inhoudingen voor onderhoud en kapkosten wordt uitgekeerd aan de beleggers. Ingeval er extra kosten gemaakt moeten worden door Floresteca of ingehuurde maatschappijen om daarmee de hogere CIF prijs te realiseren worden die extra kosten doorbelast. Met die extra investering kan een hogere prijs Road Side worden gerealiseerd en een hoger rendement voor de beleggers behaald worden.
 

Uitdunningen 2009-2012:

Om een maximale kwaliteit van de eindkap te bereiken worden de plantages gedurende de groei cyclus voor meer dan 80% uitgekapt. De mindere kwaliteit bomen die een geringere diameter hebben of minder recht zijn worden verwijderd. Door deze zogenaamde dunning krijgen de beste bomen meer licht en voeding.

Ondanks dat het dunningshout normaliter slechts een bijproduct is, levert het, op sommige plantages, toch al een positieve bijdrage aan de cashflow van een plantage.

Op de website van Floresteca vindt u een overzicht van de dunningsrapporten. De onderliggende informatie waarop de dunningsrapporten zijn gebaseerd zoals verkoopfacturen, volume en prijzen worden geverifieerd door accountantskantoor KPMG. De totale opbrengsten over de jaren 2009 tot en met 2012, in bruto omzet (CIF in USD), zijn als volgt samen te vatten:
 
 
 
Uit de bruto-opbrengst worden de noodzakelijke kosten voldaan van vervoer, logistiek en verkoop. Daarnaast wordt er een contractueel overeengekomen bedrag per hectare ingehouden voor onderhoud en kapkosten.

Het nettoresultaat met betrekking tot uitkeringen aan Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) is:
 

Het werkkapitaal ad circa USD 3 mio, benodigd om de CIF opbrengst te kunnen realiseren, is door Floresteca voorgeschoten en daarom vooralsnog ingehouden op de kapopbrengsten. Door verdere verkoop van hout valt het werkkapitaal op een gegeven moment vrij en kan worden uitgekeerd.

Een aantal van de zaken die grote invloed hebben op de resultaten van de tussenkappen hebben we niet zelf in de hand. Denk aan lage dollar t.o.v. de tijd dat de participaties aanboden werden, de hoge inflatie in Brazilië en de hoge koers van de Braziliaanse Real. Het hout wordt verhandeld in de standaardvaluta US Dollars. De opbrengst in Euro is lager wanneer de dollar laag staat. De transportkosten over 2.000 kilometer zijn echter hoger vanwege de sterke Braziliaanse Real ten opzichte van de US Dollar. Al met al leiden deze valutaontwikkelingen en toenemende kosten in relatie tot verkoop en transport, zeker gezien de lange afstand tussen productie locatie (2.000 km van de kust) ertoe dat de resultaten van de tussenkappen voor de belegger minder zijn dan de prognoses van enkele jaren geleden. Floresteca schiet daarbij eveneens financieel in. Anders dan voorzien kunnen uit de overeengekomen inhoudingen niet alle kosten van onderhoud en kapkosten gedekt worden. Dit brengt extra investeringen en financieringslasten voor Floresteca met zich mee.  In de gegeven omstandigheden zal de opbrengst voor zowel de belegger als voor Floresteca hoofdzakelijk uit de eindkap moeten komen.

De diameter van de stammen is van significante invloed op het rendement. Hoe groter de diameter, hoe groter het bedrag is dat van de totale verkooprijs ten goede komt aan het rendement. Het assortiment over de laatste 4 jaar was als volgt:


 
 
Hieronder volgen twee voorbeelden van de opbrengst van stammen met een diameter respectievelijk 15-20 centimeter en 30-35 centimeter.
 

 


Overleg met belangengroeperingen:

Voor de teakhoutbeleggingen die zijn aangeboden via Amazon Teak Foundation (ATF) en GoodWood Investments zijn diverse belangengroeperingen en beheerders actief. Te noemen valt de Vereniging Teak Participanten, Bureau FR&G en ATF/Baum. Met deze partijen hebben wij veelvuldig contact. Door een afbouw van de activiteiten van de Amazon Teak Foundation (ATF) is er een hiaat in de informatievoorziening jegens teakbeleggers ontstaan. Floresteca is geen financieel beheerder van het beleggingsproduct maar de partij die de bosbouw (exploitatie) verzorgt. Floresteca is in die zin dan ook geen beheerder als bedoeld in de wet Financieel Toezicht. Vanuit haar hoedanigheid als bosbouwer kan Floresteca, via haar website, louter informatie over de bosbouwactiviteiten verschaffen. Deze informatie wordt tevens met de belangbehartigers besproken zodat zij dit met hun achterban kunnen bespreken.

De samenwerking tussen ATF en Baum Management S.à.r.l. (BAUM) beoogd de omvorming van teakparticipaties naar een beleggingsfonds onder het beheer van BAUM.

Meer informatie over de belangengroeperingen / beheerders, vindt u onderstaand:
www.vtpteak.nl
www.frauderechtengeldzaken.nl
www.amazonteak.nl
www.omvormingatf.nl


Aanpassing obligatievoorwaarden Floresteca:

In eerdere nieuwsbrieven is de noodzakelijke herstructurering van Euro 100 miljoen aan Floresteca obligaties aan de orde geweest. Floresteca heeft hiervoor in juni 2012 een Informatie Memorandum Voorstel tot Wijziging Obligatievoorwaarden (het “IM”) uitgebracht. Hierop heeft 60% van de deelnemers zich ingeschreven met een Akkoordverklaring.  Van de overige 40% is meer dan de helft vertegenwoordigd via BFRG van de heer Frans Vermeulen en een werkgroep die in eerste instantie onderdeel uitmaakte van de Vereniging Teak Participanten. Met beide groepen vindt overleg plaats om op enkele onderdelen van het IM een alternatief aan te bieden aan de gehele groep van 866 obligatiehouders. Daarmee verwachten wij uiteindelijk de herstructurering succesvol af te ronden.

Ter uitvoering van het IM is reeds opgericht de Stichting Onderpanden Floresteca (ten behoeve van de zekerheden) en de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland (ten behoeve van communicatie en controle). Uit het midden van de obligatiehouders zijn bestuursleden voor deze stichtingen samengesteld. Op onze website vind u meer informatie over de bestuursleden. Tevens kunt u meer informatie vinden op de website van de Stichting Obligatiehouders Floresteca Nederland,  www.sofn.nl

Op onze website www.floresteca.nl wordt aan de obligatiehouders tevens elk kwartaal detailinformatie over het verloop van omzet en kosten van Floresteca BV en een individueel rekeningverloop verstrekt.  Het surplus uit de kwartaalomzet (de Betalingsruimte) wordt aan de obligatiehouders uitgekeerd.  De eerste 3 kwartalen van 2013 hebben helaas nog weinig Betalingsruimte laten zien. De omzet op korte termijn is met name afkomstig van verkoop van teakbomen aan beleggingsmaatschappijen. Deze markt is gezien de turbulentie op de beleggingsmarkten momenteel zeer moeilijk toegankelijk. Op langere termijn ontvangt Floresteca omzet uit kapopbrengsten van teakbomen die tot volwassenheid komen. De geprognosticeerde omzet daaruit dekt in ruime mate de aflossingen van de obligaties af. De scenario’s daarvan treft u aan in het Informatie Memorandum.  In die zin is het dus niet zozeer de vraag of er afgelost kan worden, maar meer wanneer er volledig afgelost zal zijn.


Hoger beroep tegen boete AFM:

Bij besluiten van 7 maart 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) aan Floresteca B.V. en één van haar bestuurders, de heer Brouns, bestuurlijke boetes van elk € 96.000,- opgelegd.

De AFM heeft deze boetes opgelegd in verband met de door Floresteca B.V. uitgegeven Rentecertificaten. De AFM meent dat met deze uitgifte een door haar goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld had moeten worden.

Floresteca B.V. en de heer Brouns zijn het om meerdere redenen bijzonder oneens met de opgelegde boetes. Zij zullen die dan ook met kracht van argumenten bestrijden bij de Rechtbank Rotterdam waar zij tegen de uitspraak in beroep zijn gekomen. De uitspraak van deze rechtbank zien wij daarom met vertrouwen tegemoet. 
 

21-10-2013

Recenter nieuwsberichtOuder nieuwsbericht

Inloggen
(alleen obligatiehouders)

gebruikersnaam
wachtwoord

wachtwoord vergeten?






© Floresteca 2022 | Sitemap | Zoeken | Privacy Statement